Heerlijke december actiemaand

Huisregels en gedragscodes t.b.v. een veilige sportomgeving

CKV OVVO MAARSSEN
AUGUSTUS 2022


Inhoudsopgave

Inleiding
Huisregels bij OVVO
Gedragscodes
De sporter
De trainer, coach of begeleider
De scheidsrechter
Het bestuurslid
Tot slot


Inleiding

Korfbal is een teamsport en dat doe je met z’n allen. Sportiviteit, gedrag en omgangsvormen op en
rond het veld of in de zaal bepalen een groot deel de veiligheid binnen de vereniging. Daarom
hebben we met elkaar huisregels opgesteld. Deze gelden voor alle mensen die ons sportcomplex
bezoeken. We moeten elkaar (vrijwilligers, sporters, toeschouwers/supporters, bestuursleden en
scheidrechters) hier altijd op kunnen aanspreken. Iedereen die bij OVVO komt sporten, kijken of
taken uitvoert moet zich prettig en veilig voelen.


Huisregels bij OVVO

 • Respecteer elkaar; laat de ander in zijn/haar waarde en dring je niet aan de ander op.
 • Onthoud je van elke vorm van (seksueel) misbruik of intimidatie, dit geldt ook voor verbale uitingen.
 • Gedraag je sportief naar teamgenoten, trainer, scheidsrechters, toeschouwers en leden van andere teams.
 • Praat positief; een compliment op opsteker geven, duimpje omhoog, een glimlach? Ja graag!
 • Schelden, vloeken, opjagen, negatief richting de ander of tegenstander? Nee bedankt!
 • Alcohol drink je op het terrein van OVVO pas als je 18 jaar of ouder bent en ook dan altijd met mate.
 • Drugs gebruik je op het terrein van OVVO helemaal niet.
 • Houd de club en het terrein netjes, ga zorgvuldig met sportmateriaal om én ruim je eigen rommel op.
 • Van andermans spullen blijf je af als je daar geen toestemming voor hebt.
 • Je bent als speler in principe aanwezig bij alle trainingen en wedstrijden. Afmelden doe je op tijd en met reden bij trainer/coach en voor wedstrijden ook bij het wedstrijdsecretariaat.
 • Je bent op tijd aanwezig en omgekleed bij de trainingen en wedstrijden.
 • Draag het door de club in bruikleen gegeven tenue tijdens wedstrijden en ga hier zorgvuldig mee om.
 • Vanaf de B-teams vervul je een taak binnen de vereniging, te weten het begeleiden van een wedstrijd (fluiten) of trainen van een team.
 • Sieraden kunnen gevaarlijke gevolgen hebben bij een sportuitoefening. Doe ze af of plak z goed en veilig af.
 • Samen uit samen thuis. Bij toerbeurt wordt er naar de uitwedstrijden gereden. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van een schema hiervoor.
 • Voorkom verdenkingen/misverstanden: vermijd zoveel mogelijk fysiek contact als je niet zeker weet dat dit gewenst is en vermijd dit hoe dan ook met minderjarigen. Ga ook nooit alleen met een minderjarige in een afgesloten ruimte. Als dit niet anders kan, geef dit dan vooraf door aan ouders/trainers/teamleiders van de betrokkene en laat in alle gevallen de deur open: zoek een ruimte op met ramen en sluit de gordijnen niet.
 • OVVO Op Volharding Volgt Overwinning!

Gedragscodes

Aangezien OVVO lid is van het KNKV, vallen al onze leden onder het tuchtrecht van de KNKV en het
ISR (Instituut Sport Rechtspraak). Dit is het tuchtorgaan van de KNKV voor zaken rondom seksuele
intimidatie.

Door middel van de opgestelde gedragscodes streven we naar een omgeving waarin ongewenste
omgangsvormen zoveel mogelijk worden voorkomen. De gedragscode is grotendeels gebaseerd op
de gedragscode van het NOC*NSF en het Centrum Veilige Sport.

Onze gedragscode is vertaald naar de dagelijks praktijk. Gedrag is een belangrijke factor voor de
cultuur in je sport. Een sociaal veilige sportomgeving is weer afhankelijk van die cultuur.

Zie voor verdere informatie en animaties de site van centrum veilige sport
Bron: https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes

De gedragscodes zijn uitgewerkt voor de volgende rollen: ‘De sporter’, De trainer, coach of
begeleider, ‘De scheidsrechter’ en ‘Het bestuurslid’.


De sporter

Respecteert anderen: Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de
scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan
anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Blijft van anderen af: Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.
Houdt zich aan de regels: Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere
afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of
intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
huidskleur, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe
niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de
eerste uitgooi. Wed niet op eigen wedstrijden.

Is open: Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat:
meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum
Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.

Meldt overtredingen van deze gedragscode: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur
en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en
meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Gaat binnen de vereniging verantwoord om met alcohol: Nix18, en boven de 18 drink je, als je dat
wilt, alleen ná het sporten, altijd met mate en niet als je nog moet deelnemen aan het verkeer.


De trainer, coach of begeleider

Zorgt voor een veilige omgeving: Zorg voor een sfeer waarin sociale veiligheid geborgd is en ook zo
wordt ervaren.

Is eerlijk bij het vermelden van ervaring en functies: Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling
als trainer, coach of begeleider. Overleg een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Is zich bewust van machtsongelijkheid en afhankelijkheid, en maakt hiervan geen misbruik:
Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van
elke vorm van (machts-)misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte
opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of
relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht bij seksuele intimidatie en misbruik.

Respecteert het privéleven van de sporter: Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters
dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich
bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of
intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
huidskleur, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Onthoudt zich van seksuele handelingen en relaties: Seksuele relaties en/of handelingen met de
jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
seksueel misbruik.

Onthoudt zich van elke vorm van seksueel getint gedrag: Raak de sporter niet aan op een dusdanige
wijze dat de sporter deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. Dit
geldt ook voor verbale seksueel getinte opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat
in strijd is met de integriteit van de sport:
Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten,
meld dit dan aan het bestuur.

Ziet toe op naleving van regels en normen: Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en
gedragscode naleeft.

Is open en alert op waarschuwingssignalen: Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om
die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen
met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Is voorzichtig: Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden
gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt
gedronken.


De scheidsrechter

Is neutraal: Wees onpartijdig bij het leiden of jureren van wedstrijden en voorkom de (schijn van)
belangenverstrengeling.

Is respectvol: Ga respectvol om met alle betrokkenen.

Zorgt voor een veilige omgeving: Schep rond een wedstrijd samen met trainers/coaches en
begeleiders een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
Houd je aan de veiligheidsnormen en -eisen. Organiseer een goede samenwerking met de andere
arbitragefunctionarissen, die in de wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters,
jurytafel, etc.).

Is dienstbaar: Wees behulpzaam, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd
als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag. Zie toe op naleving van regels en normen in
samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Zie toe op de naleving van de reglementen,
de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

Is open: Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en
inzicht te geven in je handelen en beweegredenen.

Is een voorbeeld: Onthoud je van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt
gebracht, ook bij het gebruik van social media.

Neemt en biedt geen gunsten, geschenken, diensten of goederen aan van tegenspelers,
trainers/coaches, bestuurders, of derden aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de
integriteit van de sport:
Als jou iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan
aan het bestuur.

Is collegiaal: Wees loyaal ten opzichte van andere scheidsrechters, ook als je toeschouwer bent bij
een collega-scheidsrechter.

Is zich bewust van de risico’s van matchfixing: handel voorzichtig en meld eventuele signalen bij de
sportbond.


Het bestuurslid

Zorgt voor een veilige omgeving: Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid
gewaarborgd is en ook wordt ervaren.

Is dienstbaar: Handel altijd in het belang van de vereniging en richt je op het belang van de leden
en/of betrokkenen.

Is open: Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en
inzicht te geven in je handelen en beweegredenen.

Is betrouwbaar: Hou je aan de regels en afspraken, zoals de statuten, reglementen en besluiten van
de KNKV. Gebruik informatie alleen voor het doel van de organisatie. Verklaar dat je vertrouwelijke
informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt.

Is zorgvuldig: Handel met respect en stel gelijke behandeling voorop. Weeg belangen op correcte
wijze. Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ga zorgvuldig en
correct om met vertrouwelijke informatie. Onderbouw bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is
voor de gekozen richting. Voorkom (de schijn van) belangenverstrengeling. Vervul geen nevenfunctie
en ga geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met je functie. Bespreek een eventueel
voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie
met verantwoordelijken. Doe opgave van financiële belangen in andere organisaties en van
nevenfuncties. Geef aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkom bij
samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke
concurrentieverhoudingen. Neem geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een
persoonlijk voordeel te geven. Geef geen geschenken uit hoofde van de functie en biedt geen
diensten aan en doe ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meld geschenken en giften
van meer dan 50 euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven. Wees een voorbeeld
voor anderen en onthoud je van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt
gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende
opmerkingen.

Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de
reglementen aangaande seksuele intimidatie en matchfixing en het bestuursreglement alcohol in
sportkantines:
Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van
toepassing te laten zijn. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het – samen met de leden,
trainers en ouders – opstellen van gedragsregels voor je eigen vereniging.

Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus:
Span je in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een
bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag.
Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en
normen door sporters, vrijwilligers, supporters en anderen.

Spant zich in om te werken met integere vrijwilligers, functionarissen, ondernemers,
zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc.:
Zorg ervoor dat je sportorganisatie intern en extern
handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Ga na of een functionaris van
onbesproken gedrag is (raadpleeg het Register met tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doe onderzoek in relatie tot de beoogde functie. Doe ook
onderzoek naar handelspartners, e.a.

Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt hiernaar: Wed niet op een sport waarbij je
betrokken bent. Verstrek geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of
een aspect van een wedstrijd waar jij bij betrokken bent aan bookmakers of aan anderen.


Tot slot

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de trainer/coach/begeleider in de geest van deze gedragsregels te
handelen.

Bij CKV OVVO Maarssen vinden we de zorg voor een veilige sportomgeving voor iedereen heel
belangrijk. Om hieraan te blijven werken, willen we ongewenst gedrag bespreekbaar maken en
houden. Naast de gedragsregels beschikt CKV OVVO Maarssen ook over een
vertrouwenscontactpersoon (VCP) en hebben we besloten dat voor bepaalde functies een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig is. Een VOG geeft het bestuur meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, jongeren of mensen met een verstandelijke beperking, een daaraan gerelateerde functie binnen onze vereniging kan uitoefenen.

Voor alle onderstaande functies wordt door het bestuur van OVVO kosteloos een VOG aangevraagd
gebaseerd op profiel 84 of 85 (omgang met minderjarigen en/of mensen met verstandelijke
beperking) via de Dienst Justis van het ministerie van Justitie:

 • Bestuursleden
 • Vertrouwenscontactpersonen
 • Trainers / coaches vanaf 16 jaar
 • Begeleiders van jeugd- en G-teams
 • Fysiotherapeuten/verzorgers

NB. Het streven van het bestuur is dat iedereen uit de hiervoor genoemde lijst vóór 1 november 2022
een VOG heeft aangeleverd.