Privacy verklaring OVVO


Wij, CKV OVVO en het KNKV, hebben persoonlijke gegevens van u nodig.
Dit is namelijk noodzakelijk om lid te kunnen zijn van de vereniging. Wij verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens. Dit heet het verwerken van persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, woonadres en geboortegegevens maar ook foto’s. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet, de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Hoe dit gebeurd leggen wij hieronder aan u uit.

Leden (of ouders van minderjarige leden) ontvangen de komende periode een “toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens” met het verzoek deze te ondertekenen. Wij vertrouwen op jullie medewerking hierbij.

CKV OVVO behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring, indien noodzakelijk, aan te passen. Wij raden u hierom aan de verklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring dateert van maart 2019

PRIVACYVERKLARING


Dit is een privacyverklaring van de christelijke korfbalvereniging Op Volharding Volgt Overwinning, gevestigd te Maarssen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40476050. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om u of uw kind te kunnen laten deelnemen aan de korfbalsport bij CKV OVVO. Om persoonsgegevens te verwerken  moet er een grondslag zijn. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons zijn dit de grondslagen:

 • uitvoering van de overeenkomst;
 • het lidmaatschap bij CKV OVVO
 • het lidmaatschap bij het KNKV


Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens incidenteel verwerkt worden op grond van;

 • uw toestemming


Deze privacyverklaring is vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 6 maart 2019.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • lid bent/wordt van onze vereniging;
 • lid bent/wordt van de Club van 100 van onze vereniging;
 • sponsor bent/wordt van onze vereniging;
 • de website of onze facebookpagina bezoekt;
 • zich inschrijft/aanmeldt voor een door ons georganiseerd evenement;
 • via het contactformulier contact met ons opneemt


1.2  Wij verwerken van alle leden van CKV OVVO in ieder geval de volgende (persoons)gegevens:

 • Naam;
 • Adres en woonplaats gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Pasfoto;
 • lidmaatschapsnummer.


Indien van toepassing verwerken wij ook:

 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • uw toestemming voor het gebruik van foto’s van uzelf of uw kind op de website van CKV OVVO;
 • gegevens die u achterlaat bij uw bezoek aan de website, zoals uw IP-adres of, afhaneklijk van uw cookie-instellingen, geanonimiseerde, statistische gegevens over de informatie op de website die door bezoekers wordt opgevraagd;
 • sponsorbijdrage;
 • gegevens over voorkeuren qua teamindeling, vrijwilligerswerk etc;
 • gegevens over afspraken.


1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

 1. Het lidmaatschap te effectueren
 2. De financiële (sponsor)bijdrage te effectueren
 3. Digitale informatie te verzenden
 4. De teamindeling te regelen
 5. Contact met u op te nemen of te onderhouden
 6. De dienstverlening te verbeteren
 7. De website of facebookpagina te optimaliseren

 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR


2.1  Op grond van de wet hebt u rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties die uw persoonsgegevens verwerken:

 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie;
 • recht op gegevenswissing (ook bekend als het ‘recht op vergetelheid’ of ‘recht om vergeten te worden’);
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid (ook bekend als recht op dataportabiliteit);
 • recht van bezwaar.


U kunt een beroep doen op deze rechten.


Twee voorbeelden:


Wanneer u:

 • wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u een beroep doen op het recht van inzage;
 • van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van u niet correct hebben geadministreerd, of dat er persoonsgegevens moeten worden veranderd of aangevuld, kunt u een beroep doen op het recht van rectificatie.


Wilt u van uw rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op. Dat kan via het e-mail-adres bestuur@ovvo.nl Dien uw beroep op een van uw rechten altijd schriftelijk in. U krijgt altijd van ons een bericht.

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS


3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen  treffen om uw gegevens te beveiligen.

 1. DERDEN


4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 1. het KNKV (sportlink)
 2. de (gemeentelijke) overheid
 3. leveranciers
 4. sponsors


Deze derden gebruiken de gegevens voor de ledenadministratie van het KNKV, de teamopgave bij het KNKV, subsidie verlening, verbetering van de dienstverlening.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en facebookpagina, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS


5.1  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING


6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Maart 2019